Јавне набавке do 2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ УГОВОРА ЈНМВ 1/2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ УГОВОРА ЈНМВ 1/2019-ПРЕУЗМИ

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БРОЈ: 1/2019-5

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ

Број:ЈНМВ 1/2019 -5

Датум: 16.04.2019. године

На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) а у вези са чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара – путнички аутомобил – ЈНМВ број: 1/2019-1 од дана 10.04.2019. године

Наручилац

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Покрајински завод за социјалну заштиту

Булевар Михајла Пупина 25

21000 Нови Сад

о б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ, У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈНМВ 1/2019

1.Назив и адреса наручиоца:

Покрајински завод за социјалну заштиту, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

2. Врста Наручиоца: установа социјалне заштите

3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

4. Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добра –новог путничког аутомобила, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

Ознака и назив из Општег речника набавки: 34110000- 1 Путнички аутомобил

5. Ова јавна набавка није обликована по партијама.

6. Ова јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.

7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

8. Начин преузимања Конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација за предметну набавку може се преузети са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ или са веб сајта установе www.pzsz.gov.rs

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти или кутији на адресу Наручиоца:

Покрајински завод за социјалну заштиту, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25,

са обавезном назнаком на коверти или кутији „НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за ЈНМВ 1/2019 – путнички аутомобил“, путем поште или лично у службеним просторијама Покрајинског завода за социјалну заштиту, у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 25, канцеларији бр. 16 у приземљу.

На полеђини коверте или кутије обавезна навести назив и адресу понуђача, број телефона и име особе за контакт.

Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне документације, јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу понуде, да исту потпише и овери.

Рок за подношење понуда је 25.04.2019. године до 13:00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у службеним просторијама Наручиоца, у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 25 – канцеларији број 16, у приземљу) до 25.04.2019. године до 13:00 часова.

Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.

10. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 25, канцеларија број 8 у приземљу, дана 25.04.2019. године, у 13:30 часова. Отварање понуда је јавно.

11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз прилагање писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда, а које се предаје Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема писмено овлашћење за учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности.

12. Рок за доношење одлуке: рок за доношење Одлуке о додели уговора је 3 дана од дана отварања понуда.

Наручилац задржава право да:

– додели уговор једном од понуђача зависно од повољности понуде

– обустави поступак јавне набавке.

13. Лице за контакт: Сања Грмуша, саветница за социјалну заштиту, тел. 021/425-836, e-mail: grmusa@pzsz.gov.rs

Документa: