Усвојен нови Општи протокол за заштиту деце од насиља

У фебруару, 2022. године, Влада Републике Србије је усвојила нови Општи протокол за заштиту деце од насиља.

Општи циљ новог протокола је обезбеђивање системске континуиране превенције свих облика насиља над децом и осигурање ефикасних, интерсекторских мера заштите када постоји сумња или сазнање о насиљу које укључује децу.

Посебни циљеви Општег протокола су:

(1) Унапређење компетенција стручњака који раде са децом, као и информисање шире јавности, укључујући и децу, о начину поступања у случају сумње да је дете жртва насиља или је у ризику од насиља;

(2) Унапређење оперативних процедура установљених овим протоколом, посебним протоколима и другим актима, које укључују и коришћење инфомационо-комуникационих технологија, које ће осигурати брз, координисан и делотворан поступак који штити дете од насиља и обезбеђује одговарајућу помоћ и подршку детету и члановима његове породице;

(3) Остваривање ефикасне међусекторске сарадње, тј. Институционалних и организационих механизама превенције и заштите деце од насиља у свим областима функционисања државних институција, а нарочито у оквиру Система бриге о породици и демографије, рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, здравља, просвете, омладине и спорта, унутрашњих послова и правде.

Општи протокол за заштиту деце од насиља је обавезан за све учеснике у процесу заштите детета и сачињен је тако да поштује основне принципе Конвенције Уједињених нација о правима детета: право детета на живот, опстанак и развој; недискриминација; најбољи интерес детета; партиципација детета.

Доношење овог акта је део и Националног акционог плана за реализацију Поглавља 23 у процесу придруживања Европској унији.

Општи протокол за заштиту деце од насиља можете прочитати овде:Општи протокол за заштиту деце од насиља

Закључак Владе о усвајању Општег протокола можете прочитати овде:Закључак Владе о усвајању Општег протокола

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.