КОНТАКТ

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

  • Адреса седишта: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
  • Матични број: 08860076
  • Порески идентификациони број: 104466557
  • ЈБKЈС: 80054
  • Адреса електронске поште: office@pzsz.gov.rs
  • Телефони: 021/425-836 и 021/425-854
  • Факс: 021/425-836 и 021/425-854
  • Веб сајт: www.pzsz.gov.rs
  • Овлашћено лице: Маја Миљковић, директорка

[contact-form-7 id=”201″ title=”Контакт форма 1″]

 

-Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Сања Грмуша,
имејл:grmusa@pzsz.gov.rs,
тел: 060/340-30-85
 
-Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем, у складу са Законом о заштити узбуњивача:
Сања Грмуша,
имејл:grmusa@pzsz.gov.rs,
тел: 060/340-30-85
 
-Лице задужено за контролу забране пушења у радном простору Покрајинског завода за социјалну заштиту:
Зоран Дукић,
имејл:zoran.dukic@pzsz.gov.rs,
тел : 060/340-30-86
 
-Лице овлашћено за уређивање садржаја web презентације:
Бојана Татовић Бојовић,
тел:060/340-30-89
 
-Лице овлашћено за одржавање web презентације:
Слободан Гвозденац
тел:064/99-50-825