ProjektiSvratište za seksualne radnice
Svratište za seksualne radnice
Projekat  realizuje udruženje građana Prevent, u partnerstvu sa Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu, Novosadskim humanitarnim centrom i udruženjem iz Češke, koje sprovodi slične projekte - ROZKOŠ bez RIZIKA.

"Svratište za seksualne radnice" je deo projekta "Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu", podržanom od Evropske unije sa 4.331.275,56 evra, kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Projekat će se realizovati u periodu od dve godine. Cilj projekta je da se u Novom Sadu razviju socijalne usluge koje će podržati inkluziju, bolju socijalnu i zdravstvenu podršku seksualnim radnicama. Ovaj cilj će se realizovati kroz otvaranje Svratišta za seksualne radnice i standardizaciju ove usluge. Uloga Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu odnosiće se na pružanje stručne podrške u procesu standardizacije usluge Svratišta.  U Svratištu će se pružati više usluga za seksualne radnice: terenski rad, psihološke radionice, pravna pomoć, zdravstvena zaštita, učenje životnih veština i mnoge druge. Jedan deo radionica će sprovoditi volonteri, nakon završene obuke.


 
„Razvoj srodničkog hraniteljstva,  podeljene brige za decu sa smetnjama u razvoju i kulturno kompetentne prakse u socijalnom radu“
Razvoj srodničkog hraniteljstva,  podeljene brige za decu sa smetnjama u razvoju i kulturno kompetentne prakse u socijalnom radu
„Razvoj srodničkog hraniteljstva,  podeljene brige za decu sa smetnjama u razvoju i kulturno kompetentne prakse u socijalnom radu“ je projekat koji Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu realizuje u okviru šireg projekta “Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje , boračka i socijalna pitanja. Opšti cilj projekta je unapređenje sistema hraniteljstva kako bi funkcionisao u skladu sa najboljim interesom deteta i razvoj kulturno kompetentne prakse. Projekat je započeo februara 2015 godine i trajaće do kraja aprila 2017 godine. Specifični ciljevi projetka su: Doprinos unapređenju primene, odnosno daljem razvoju srodničkog hraniteljstva na teritoriji Republike Srbije; Podrška sistemu hraniteljstva u uspostavljanju i razvoju povremenog porodičnog smeštaja za decu sa smetnjama u razvoju; Doprinos razvoju kulturno kompetentne praske u socijalnom radu.
 

Program monitoringa i evaluacije usluga socijalne zaštite u Gradu Pančevu
Program monitoringa i evaluacije usluga socijalne zaštite u Gradu Pančevu
Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu realizovao je Program monitoringa i evaluacije usluga socijalne zaštite u Gradu Pančevu kroz Konkurs za finasiranje – sufinasiranje projekata i programa u oblasti unapređivanja socijalne politike u Gradu Pančevu u 2015. godini, koji je raspisao Grad Pančevo. Cilj programa je bio unapređenje kvaliteta usluga socijalne zaštite i kvaliteta stručnog rada pružalaca usluga na lokalnom nivou u Gradu Pančevu.

Programom monitoringa i evaluacije obuhvaćeno je 9 usluga koje realizije 6 pružaoca, odnosno ustanova i udruženja građana,  sa teritorije Grada Pančeva, a to su:  Dom za decu i mlade bez roditeljskog staranja „Spomenak , Dom „Srce u Jabuci“, Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić“, Udruženje „Na pola puta“, Centar za socijalni rad „Solidarnost“ i Gerontološki centar Pančevo.
 


NetAge
Promocija regionalnog socijalnog razvoja kroz umrežavanje relevantnih aktera iz javnog i civilnog sektora, kako bi se podstakle inovacije u pružanju socijalno- zdravstvenih usluga za starije.
NetAgeProjekat je realizovan u periodu oktobar 2012.- maj 2015. godine a finasiran je od strane IPA Adriatik.  Projekat se direktno bavio sledećim zajedničkim problemima vezanim za koordinaciju, kvalitet i efikasnost politika vezanih za starije: nedostatak koordinacije aktera iz javnog i civilnog sektora; manjak adekvatno obučenog osoblja i aktivista organizacija civilnog društva;  nedostatak informacija o socijalnoj zaštiti i podršci starima.

Projekat je imao za cilj poboljšanje koordinacije između javnog i civilnog sektora, kako bi se prevazišle prepreke na polju pružanja podrške starijima i podstakla partnerstva, na lokalnom i nivou jadranskog područja, za pružanje inovativnih socijalno- zdravstvenih usluga za starije.