08.03.2016

Резултати испитивања потреба за акредитованим обукама У АП Војводини у 2015. годиниТоком новембра и децембра 2015. године Покрајински завод за социјалну заштиту је спровео испитивање потреба за акредитованим обукама у систему социјалне заштите у АП Војводини. Укупно 40 центра за социјални рад и 24 установа за смештај корисника је учествовало у овом испитивању. Циљ овог испитивања је утвђивање потреба установа социјалне заштите на територији АП Војводине за већ постојећим акредитованим обукама. Прикупљени подаци су обрађени тако да су за сваку акредитовану обуку дати збирни резултати за укупан број потенцијалних учесника и укупан број установа. У Ексел табели у посебним странама, табела се налази у секцији Преузимања, могу се видети резултати за све установе, установе за одрасле, ЦСР и установе за децу: Изабране акредитоване програме обуке, називе установа са бројем потенцијалних учесника обука, укупан број потенцијалних учесника обуке, укупан број установа. Обрађене податке могуће је употребити као основу за потенцијално повезивање установа и појединаца за организацију и реализацију акредитованих обука. Сви занитересовани се могу обратити за консултативну помоћ и сарадњу у вези са коришћењем података овог истраживања, потенцијалним организацијама и реализацијама акредитованих обука од стране Завода и осталих акредитованих обука. Резултате можете преузети на линку у наставку РЕЗУЛТАТИ